Vårt arbete med hållbarhetsmål

I Medema-gruppen engagerar vi oss i viktiga samhälls- och miljöfrågor där vi tror att vi kan göra skillnad. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet kommer att gynna alla inblandade på ett positivt sätt.Påverkan på miljön

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska vårt miljöavtryck. Vi fokuserar därför på fler klimatsmarta transporter, färre resor och genom att arrangera fler möten och produktvisningar med leverantörer och kunder digitalt.

Företaget har inga utsläpp till luft eller vatten och skapar heller inget buller. Vi hanterar inte kemikalier eller olja som kan förorena marken.


Vi kommer kontinuerligt att försöka minska vår miljöpåverkan och se till att myndigheternas krav efterlevs.

Vi vill vara ett energieffektivt företag och arbetar för att minska vår energiförbrukning till en så låg nivå som tekniskt och ekonomiskt möjligt. Minskningen av miljöpåverkan och energiförbrukning kommer att ske i nära samarbete med våra medarbetare, våra leverantörer och våra kunder.


Medema är ISO 14001 – 2015 godkänt sedan 2018.

Produktens livslängd och cirkulär ekonomi

Medemagruppen ska vara miljömedveten och leverera hjälpmedel som tar hänsyn till användarens och samhällets krav och förväntningar på miljövänliga produkter. Både vad gäller tillverkning, användning, återvinning och skrotning av produkten.


Genom att ta fram kvalitetsprodukter som kan rekonditioneras och anpassas, samt användas av fler och välja material som kan återanvändas tror vi att det skapar extra värde för både kund och miljö.
Code of Conduct

Medema har valt att ta utgångspunkt i FN:s Global Compacts tio principer i vårt praktiska arbete med mänskliga rättigheter, säkra arbetsförhållanden och ansvarsfull miljöpåverkan samt antikorruption. Detta arbete involverar alla våra medarbetare, leverantörer och partners.


UN Global Compact  


Mänskliga rättigheter

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter


Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter


Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik


Antikorruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.


Leverantörer och partners

Vi ber också om bekräftelse från alla våra leverantörer att de fullt ut accepterar följande etiska standarder och krav:


1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

2. FN:s konvention mot barnarbete, artikel 32

3. ILO:s konventioner om barnarbete, artiklarna 138 och 182

4. ILO:s konventioner 29 och 105 mot tvångsarbete

5. ILO:s konventioner 100 och 111, om rätten till jämlikhet och icke-diskriminering

6. ILO:s konventioner 87 och 98, Frihet för facklig verksamhet, individuellt och kollektivt.


Genom att teckna ett samarbetsavtal förbinder sig leverantören till ovan nämnda internationella uppförandestandarder, samt bekräftar Medema Gruppen AS rätt att begära ytterligare dokumentation avseende fullgörande av status.


Vidare bekräftar leverantören med sin underskrift att företaget inte är inblandat i någon verksamhet, som innefattar någon form av korruption, penningtvätt eller på något sätt deltar i någon form av organiserad kriminell verksamhet.


Websitet er bygget i Ajour CMS